تماس با ما

با ما در تماس باشید


مسئول فنی مهندسی

پشتیبانی و خدمات

۰۲۱۴۴۴۴۹۲۶۰
۰۲۱۴۴۴۴۵۲۹۰

بازرگانی مواد اولیه

تنباکو معسل

۰۲۱۴۴۴۴۱۳۷۲
۰۲۱۴۴۴۴۱۵۷۰
۰۲۱۴۴۴۴۱۷۵۰
۰۲۱۴۴۴۴۸۵۲۹
۰۲۱۴۴۴۴۷۲۰۶
۰۲۱۴۴۴۴۷۰۶۲

موبایل

۰۹۱۲۳۳۸۵۱۸۸
۰۹۳۹۳۳۸۵۱۸۸
۰۹۱۹۳۳۸۵۱۸۸
۰۹۹۱۱۷۰۰۰۳۴
۰۹۹۱۱۷۰۰۰۳۵
۰۹۹۱۱۷۰۰۰۳۶

فروش ماشین آلات

۴۴۴۴۶۱۳۰
۴۴۴۴۶۲۳۱
۴۴۴۴۱۷۵۰
۴۴۴۴۱۸۲۰

واردات

۰۲۱۴۴۴۴۰۱۷۱
۰۲۱۴۴۴۴۷۰۱۳

مدیریت

۰۲۱۴۴۴۴۱۸۳۷
۰۲۱۴۴۴۴۱۸۳۸
۰۲۱۴۴۴۴۲۳۹۰
۰۲۱۴۴۴۴۲۳۹۸

صادرات

۰۲۱۴۴۴۴۵۷۱۱
۰۲۱۴۴۴۴۵۹۳۳

ارسال پیام: